Escola de Música de la Vall del Tenes

ESCOLA DE MÚSICA

LA VALL DEL TENES

Avís legal
Aquest avís i informació legals (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.emvt.cat (d’ara endavant, el “Portal”) que la Mancomunitat de la Vall del Tenes posa a disposició dels usuaris d’Internet com titular de l'ESCOLA DE MUSICA DE LA VALL DEL TENES.

La Mancomunitat de la Vall del tenes, te domicili social al carrer Camí de la Rovira s/n, 08187, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona- Espanya-; i CIF número P-5809508D.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per la Mancomunitat de la Vall del Tenes en el mateix moment en que l’Usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l’Usuari haurà de llegir atentament aquest Avís Legal cada cop que vulgui utilitzar el Portal, ja que aquest podrà patir modificacions.

La utilització d’alguns serveis oferts als Usuaris a través del portal es troba subjecta a condicions particulars pròpies (d’ara endavant, les “Condicions Particulars”) que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels esmentats serveis, l’Usuari també haurà de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

Tanmateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglamentació d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’Usuari per Mancomunitat de la Vall del Tenes que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.


2. OBJECTE


Mitjançant el Portal, la Mancomunitat de la Vall del Tenes facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d’ara endavant, els “Serveis”).


3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL


3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal

La prestació dels Serveis, per part de Mancomunitat de la Vall del Tenes, te caràcter gratuït pels Usuaris.

3.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Mancomunitat de la Vall del restringeix la utilització d’algun dels Serveis, només visibles per als tècnics dels ajuntaments integrants de la Mancomunitat. Així mateix, Mancomunitat de la Vall del Tenes posa a disposició dels Usuaris alguns serveis que per utilitzar-los requereixen el correu electrònic de l’Usuari sense ser necessària cap altra dada personal.

3.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la subscripció de Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a la Mancomunitat de la Vall del Tenes permanentment actualitzada de manera que es correspongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Mancomunitat de la Vall del Tenes o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Menors d’Edat

Per a fer ús dels Serveis els menors d’edat hauran d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, el quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats per menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menor d’edat correspon als majors que es troben al càrrec. Com Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, tot i que no resulten infal•libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

3.5. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis en conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars d’alguns Serveis i altres avisos, reglamentacions d’ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i d’ordre públic. A l’efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos a tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de contingut emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de la Mancomunitat de la Vall del Tenes , d’altres Usuaris i de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software). En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

a. de qualsevol manera sigui contrari, menyspreí o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats internacionals i la resta de la legislació;
b. indueixi, inciti o promogui actuacions delitoses, denigrants, difamatòries, infames, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
c. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
d. incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delitosos, violents, ofensius, nocius, degradants i, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
e. indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o por;
f. indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
g. sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o fora de temps, de manera que indueixi o pugui induir a l’error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
h. es trobi protegit per qualsevol dret de la propietat intel•lectual o industrial que pertanyin a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
i. violi els secrets empresarials de tercers;
j. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
k. de qualsevol manera minvi el crèdit d Mancomunitat de la Vall del Tenes e o de tercers;
l. infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
m. constitueixi, en el seu cas, publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial ;
n. incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema d’equips informàtics (hardware i software) de Mancomunitat de la Vall del Tenes o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats als esmentats equips informàtics;
o. provoqui per les seves característiques (com format, extensió, etc. ) dificultats pel normal funcionament del Servei

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts

De conformitat amb el que es disposa a la clàusula 3.5., l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal, entenen per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitat, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i els altres continguts àudio visuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglamentacions d’ús i instruccions posats al seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
b. suprimir, manipular o de qualsevol altre forma alterar el copyright i les altres dades identificades de la reserva de drets de Mancomunitat de la Vall del Tenes o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i també d’intentar obtenir els Continguts utilitzant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte i s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que puguin provocar un risc de danys o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts.

3.7. Introducció d’”hiperenllaços” que permetin l’accés a les pàgines web del Portal i als Serveis

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que vulguin establir un “hiperenllaç” entre la seva pàgina web i el Portal (d’ara endavant, l’”Hiperenllaç”) hauran de complir les següents condicions:

a. l’”Hiperenllaç” únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del Portal, però no podrà reproduir-la de cap de les maneres;
b. no es crearà un “frame” sobre les pàgines web del Portal;
c. no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes sobre la Mancomunitat de la Vall del Tenes els seus directius, treballadors, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;
d. no es declararà ni es donarà a entendre que Mancomunitat de la Vall del Tenes ha autoritzat l’”Hiperenllaç” o que ha assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la que s’estableix l’”Hiperenllaç”.
e. a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix “Hiperenllaç”, a la pàgina web on estableixi l’”Hiperenllaç” no hi haurà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyent a Mancomunitat de la Vall del Tenes; i
f. la pàgina web on s’estableixi l’”Hiperenllaç” no tindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc hi haurà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

L’establiment de l’”Hiperenllaç” no implica en cap cas l’existència de relaciones entre Mancomunitat de la Vall del Tenes i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de la Mancomunitat de la Vall del Tenes dels seus continguts o serveis.


4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT


4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Serveis

4.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat

La Mancomunitat de la Vall del Tenes no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, la Mancomunitat de la Vall del Tenes advertirà prèviament de les interrupcions al funcionament del Portal i dels Serveis. La Mancomunitat de la Vall del Tenes tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva fiabilitat i, en concret, tot i que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Portal o a aquelles des de les que es presten els Serveis.

La Mancomunitat de la Vall del Tenes EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR AL PORTAL I ALS SERVEIS, A LA FIABILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, I EN CONCRET, TOT I QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, A LES ERRADES A L’ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DEL PORTAL O A AQUELLES DES DE LES QUE DONEN ELS SERVEIS.

4.1.2. Fiança i seguretat en la utilització del Portal i dels Serveis

La Mancomunitat de la Vall del Tenes no garanteix la fiança i la seguretat de la utilització del Portal i dels Serveis i, en concret, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Portal i dels Serveis.
La Mancomunitat de la Vall del Tenes EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DEL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L’ÚS QUE ELS USUARIS FAN DEL PORTAL I DELS SERVEIS.

4.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

4.2.1. Qualitat

La Mancomunitat de la Vall del Tenes no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements als Continguts que puguin produir alteracions al seu sistema informàtic (hardware i software) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

La Mancomunitat de la Vall del Tenes EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS ALS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS AL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

4.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del Portal

4.3.1. Qualitat

La Mancomunitat de la Vall del Tenes no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements als serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin produir alteracions al seu sistema informàtic (software i hardware) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

la Mancomunitat de la Vall del Tenes EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS LESIUS ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS AL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

4.4. Exclusió de garanties de responsabilitat per a la informació, continguts i serveis i allotjats fora del Portal

El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (així com, entre altres, enllaços, banners, botons), que permeten als Usuaris accedir a llocs web que pertanyin i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços volen facilitat als Usuaris la cerca i accés de la informació, continguts i serveis disponibles pel que fa a altres entitats. Al suposat que un usuari consideri que algun dels llocs inclosos hi ha activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol•licitar la supressió de l’enllaç pugui posar en marxa el procediment previst a la clàusula sisena del present Avís Legal.

La Mancomunitat de la Vall del Tenes no ofereix ni comercialitza per si mateix ni mitjançant tercers la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila, ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència a la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als Llocs Enllaçats.

La Mancomunitat de la Vall del Tenes NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA MENA QUE PUGUIN SER CAUSA DE:

(A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS;
(B) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS ALS LLOCS ENLLAÇATS;
(C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS ALS LLOCS ENLLAÇATS;
(D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS ALS LLOCS ENLLAÇATS, ALS MATEIXOS TERMES I AMB MATEIX ABAST DISPOSAT EN LA CONDICIÓ GENERAL 4.2. I 4.3. RESPECTE DELS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.


5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris hauran de proporcionar prèviament a la Mancomunitat de la Vall del Tenes certes dades de caràcter personal (d’ara endavant, les “Dades Personals”). La Mancomunitat de la Vall del Tenes tractarà de forma automatitzada les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privacitat publicada en aquesta mateixa pàgina.

Les cookies que s’utilitzen als llocs i pàgines web del Portal poden ser servides per La Mancomunitat de la Vall del Tenes, en el cas es serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que no prestin serveis i serveixen les cookies per compte de la Mancomunitat de la Vall del Tenes (com per exemple, les cookies que es fan servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l’Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts al temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l’Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, als sistema operatiu Windows haurà de consultar la carpeta “C” (o la unitat de disc corresponent “Windows/Cookies”) per a conèixer amb més detall cada servidor des d’on se envien les cookies.


6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT


En cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal i, en concret, de la violació de drets de propietat intel•lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, hauran d’enviar una notificació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes a la que es continguin els següents extrems:

(a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme al Portal i, en concret, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com el de la seva localització a les pàgines web;
(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il•lícit de l’esmentada activitat;
(d) en el suposat de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en el seu nom i per compte d’aquesta;
(e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada a la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.


7. NOTIFICACIONS


Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant, les “Notificacions”) per part de l’Usuari a la Mancomunitat de la Vall del Tenes es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d’Atenció a l’Usuari d’alguna de les següents maneres:

(a) Enviament per correu postal a la següent adreça: c/ Cami de la Rovira s/n, 08187, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona.
(b) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al telèfon: 938448225
(c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: secretaria@mancomunitavalltenes.cat

Totes les Notificacions per part de Mancomunitat de la Vall del Tenes a l’Usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin de qualsevol de les següents maneres:

(a) Enviament per correu postal al domicili de l’Usuari quan aquest hagi estat posat en coneixement de Mancomunitat de la Vall del Tenes
(b) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l’Usuari disposa o pugui disposat com part de qualsevol altre servei que Mancomunitat de la Vall del Tenes doni a l’Usuari;
(c) Comunicació mitjançant una trucada telefònica al número de telèfon de l’Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de Mancomunitat de la Vall del Tenes
(d) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de Mancomunitat de la Vall del Tenes a l’Usuari.

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuí a la Mancomunitat de la Vall del Tenes a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat utilitzant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquestes efectes, l’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a la Mancomunitat de la Vall del Tenes tots els canvis relatius a les dades de notificació.


8. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS


La Mancomunitat de la Vall del Tenes podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert al present Avís Legal.


9. DURADA I ACABAMENT


La prestació del servei de Portal i els altres Serveis que te, en principi, una durada indefinida. La Mancomunitat de la Vall del Tenes, malgrat tot, està autoritzada per donar per acabat o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagi disposat al respecte a les corresponent Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, la Mancomunitat de la Vall del Tenes advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació del servei del Portal i dels demés Serveis.


10. LEGISLACIÓ APLICABLE


El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.


  • Logo Facebook
  • Logo Instagram
  • Logo YouTube
  • Logo Gwido
  • Logo Mancomunitat - Escola de Música
  • Logo Mancomunitat
  • Logo Associació Catalana de música
  • Logo Projecte Crea